onsdag 1 juni 2011

1-1 seminarium i Sandviken 31 maj 2011

Så genomfördes det planerade VLM-seminariet som handlade om 1-1 och som fokuserade på Sandvikens kommuns 1-1 satsning. Cirka 60 personer från 6 olika kommuner och Högskolan Dalarna hade hörsammat inbjudan. De fyra forskarna gjorde ett gediget jobb och lade genomgående fokus på vikten av pedagogik och skolutveckling. Datorerna i sig ägnades mindre tid och det kändes bra.

Artikel i lokalpress dagen efter.

Vi de efterföljande diskussionerna uppmanades de blandade grupper att beskriva förmodade positiva och negativa punkter som kan uppstå vid en 1-1-satsning. Plus och minus alltså:

+
Det är bra att kunna planera arbetet och utgå från att eleverna har en varsin dator.
Man kan skanna in arbetsmaterial så att man kan höra höra det man läser.
De tar nog mera ansvar för sina datorer.
Stava Rex, Vital, Spellright och andra kompensatoriska program.
God IT-kompetens hos eleverna.
De behöver aldrig spara på fel ställe så att allt försvinner, det kommer att sparas på datorn.
Mera etiska diskussioner.
Ett utvecklat samarbete.
Ger möjlighet för alla för utveckling.

_
Viktigt att tekniken sköts på ett bra sätt så att servicen fungerar.
Man måste lära sig rätt förhållningssätt så att inte ögonen och kroppen tar stryk.
Om alla har en varsin dator, förloras samarbetet då?
Att det blir för många (hämmande) regler omkring.
Oro för dålig källkritik.

+
Eleverna ligger långt fram i IT-tänket och kan vara med i uppbyggandet av arbetet.
Lättare att göra sammanställningar.
nationella prov via datorn- enklare.
Alla elever får samma förutsättningar.
Allt egentligen, men det känns som om tiden inte räcker till, se nedan.

_
Tidsbrist, utbildningen, den pedagogiska biten.
Mycket teknik som ska fungera.
Instabila nätverk när många är uppkopplade.
Detta (ovan) måste gå före innan man börjar använda datorerna.
Stillasittande elever för många inloggningar och nätverk.
För bråttom med barnens datorer- vi personal kunde ha haft våra datorer kanske något år innan.
Detta (ovan) måste vara klart innan man börjar arbetet.

+
Naturligt som äntligen kommer in i skolan i tillräcklig mängd.
Tillgänglighet
Närhet
Motiverande

_
Tekniska problem
Risk för övertro att datorn blir lösningen på allt.
Forskningen säger…
Svårt att stänga av vid missbruk
Diffusa gränser mellan arbete och fritid.

Allmän kommentar:
Lärarattityden är viktig/ källkritik
Elevattityden är viktig/ källkritik

+
Utbildning och process
Utveckling, pedagogik
Nyfikenhet, glädje och koncentration
Entreprenöriellt lärande
Delaktighet och lärande
Direkt feedback och ansvar
Alla synliga, våga uttrycka sig i ett forum i stället för fysiskt.
Källkritiskt granskande
Etik och moral på ett personligt plan.
Press på lärare.

_
Press på lärare, de som inte är…
Teknikstress
Mycket i datorn handlar om skriva, ensidigt (Word/xls)
Ergonomi, motorik, fysisk rörelse och inlärning.

+
Allt samlat på ett ställe
Att de har materialet med sig
Lugnare miljö
Bättre struktur, synliggörs vad eleverna ska göra.
Fler diskussioner, bättre arbetslagsdiskussioner.
Föräldrarna får större insyn
Lättare att individualisera lärandet
Gynnar elever med annat modersmål.
Elever i behov av stöd utmärker sig genom att alla har dator och specialverktyg.
Stärker elever att lyckas

_
Rättvisa, likvärdighet, alla har inte 1-1.
Missbruk , hur hanteras ordningsfrågan?

+
Lättillgänglighet (närvaro/ frånvaro)
Enklare att följa (lärare/ elev)
Skrivprocessen
Inkluderande arbetssätt
Likvärdighet

_
Tid och kompetensutveckling för lärare
Avstå andra projekt

Inga kommentarer: